16:12 18 Ажьырныҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD61.53
  • EUR68.54
Атемақәа
Атемақәа

Акаԥа ақыҭаҿы абна амцакра

Аҟәа араион Акаԥа ақыҭа азааигәара абна амца ацралеит асабша, ԥхынҷкәын 21 рзы.