18:26 27 Жәабран 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.44
  • EUR90.37
Атемақәа

Аԥсны амаинингтә фермақәа раҿыхра

Аԥсны афымцамч иахьатәи аамҭазы иақәу аидара хьанҭа еиҳарак изыхҟьо акриптовалиута аиуразы амаининг аус ахьауа ауп, убри аан ари аусхкы амҩаԥгаразы азин ыҟам 2021 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.

Иҵегь аҭагалара