01:36 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Атемақәа

Аԥсны амаинингтә фермақәа раҿыхра

Аԥсны афымцамч иахьатәи аамҭазы иақәу аидара хьанҭа еиҳарак изыхҟьо акриптовалиута аиуразы амаининг аус ахьауа ауп, убри аан ари аусхкы амҩаԥгаразы азин ыҟам 2021 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.

Иҵегь аҭагалара