16:09 14 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.00
  • EUR89.62
Атемақәа

Аԥсны амаинингтә фермақәа раҿыхра

Аԥсны афымцамч иахьатәи аамҭазы иақәу аидара хьанҭа еиҳарак изыхҟьо акриптовалиута аиуразы амаининг аус ахьауа ауп, убри аан ари аусхкы амҩаԥгаразы азин ыҟам 2021 шықәса рашәара 1 аҟынӡа.

Иҵегь аҭагалара