01:23 30 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.75
  • EUR78.55
Авидеонҵамҭақәа

Аҟазара злоу рыԥшааразы: авокалтә еиндаҭлара "Абжьы зхоу" шымҩаԥысыз

Икьаҿу ахьарԥш аиура
76 0 0
© Sputnik

Аҿар рыбжьара авокалтә еиндаҭлара "Абжьы зхоу" аԥхьатәи амш азы алахәылацәа аԥсышәала ашәа рҳәон. Аҩбатәи амш азы аҳәаанырцәтәи ашәақәа нарыгӡеит. Аконцерт хада мҩаԥысит рашәара 26 рзы. Еиндаҭлон 16 –ҩык алахәылацәа, 9 - 16 шықәса зхыҵуа.

Ҩ -гәыԥкны қәрала еихшаз анагӡаҩцәа рҟынтәи иалкаан хҩык-хҩык ашәаҳәаҩцәа. Аиҳабыратә гәыԥ аҿы актәи аҭыԥ нылкылеит Очамчыратәи ашәаҳәаҩ Валериа Ԥерцхелиаԥҳа, аҩбатәи аҭыԥ - Леван Пхалаӡе, ахԥатәи - Николь Анқәабԥҳа. Аиҵбыратә гәыԥ аҿы актәи аҭыԥ нылкылеит Валериа Кетиаԥҳа, аҩбатәи - Алан Кархалаа, ахԥатәи -  Алиса Быҭәԥҳа. Ахәаԥшыҩцәа раԥхьахә ланашьахеит Рада Кәыҵниаԥҳа.

Актәи аҭыԥқәа зауз анагӡаҩцәа ироуеит алшара рхатә клипқәа ҭрыжьрацы.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа