Ҩажәа шықәса рыҩнуҵҟала Аԥсны Аконституциахь иҟаҵаз аиҭакрақәа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram

Абҵарамза 26, 1994 шықәсазы Иреиҳаӡоу Асовет иаднакылеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа. Сынтәа Аконституциа 20 шықәса ахыҵит.

Ажәабжьқәа зегьы
0