Адунеи ачемпионат ConIFA 2016 Аԥсны имҩаԥысит

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат ConIFA 2016 ҳаракыла иаартын Аҟәатәи астадион "Динамо" аҟны.

Ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат ConIFA 2016 ҳаракыла иаартын иахьа лаҵарамза 28 аҽны, Аҟәатәи астадион "Динамо" аҟны. Аныҳәа иалахәын Аԥсны анапхгара, ConIFA апрезидент Пер Андерс Блинд, ашьапылампыл абзиабаҩцәа аӡәырҩы.

Ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат ConIFA 2016 аартра аофициалтә хәҭа мҩыԥысуан сааҭк иназынаԥшуа. Аныҳәа аартра ахәаԥшраз имҩаҳыҵаз хыԥхьаӡара рацәала ахәыԥшцәа идырбан акырӡа илахҿыхыз игәылҭәааз апрограмма, уи иагәылагалан аԥсуа жәлар рхаҿра, рмилаҭ, ркультура уҳәа ртәы зҳәоз ақәыргыламҭақәа. Аԥсуа естраатә шәаҳәаҩцәа  инарыгӡеит ачемпионат агимн.

Лаҵарамза 29 аҽны ирылагоит ачемпионат ахәмаррақәа. Атурнир иалахәуп 12 команда.


Ажәабжьқәа зегьы
0