Ачарақәа зырԥшӡо амузыкантцәа Вианор Аибеи Кадыр Барцыци

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа кәашара амелодиа адырҳәоит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистцәа Вианор Аибеи Кадыр Барцыци.

Вианор Аибеи Кадыр Барцыци 1996 шықәса раахыс аус еицыруеит, дара амузыкатә ҵараиурҭа аҟны аҵара еицырҵон, еиҩызцәоуп. Амузыкахь рааира иазкны Вианори Кадыри ирымоуп рхатәы ҭоурых.

Вианор Аибеи Кадыр Барцыци амузикатә ҵараиурҭа аҟны рҵара аныхдырқәша, анаҩс ус иазырыӡбеит, еибырҳәеит "уара аккордеон арҳәашьа ҵа, саргьы адаул асшьа сҵап, нас ачарақәа рахь ҳаицны ҳцалоит ҳәа". Раԥхьаӡа амузыка арҳәаҩцәа ҳәа ааԥхьара рырҭеит Маркәыла ақыҭан имҩаԥысуаз ачарахь.

"Раԥхьатәи ҳчара ҳгәы хыҭхыҭуа ҳазаԥшын. Ашәаҳәара ҳара ҳашьцыланы ҳаҟан, аха ачара арԥшӡараз, арлахҿыхра игәаӷьыуацәан ари аус, аха иҳалшеит. Маркәыла ақыҭан аԥсуа чара мҩаԥысуан, ашьаԥа ҳанныҵала раԥхьа акраҳфеит, еиднагылаз ҳрықәнаҳәеит, ашьҭах ҳапрограмма анагӡара ҳалагеит. Ажәлар ирыдыркылеит ибзианы, уи инаркны ачарақәа рыҟны ахәмарра ҳалагеит, абар сынтәа ҩажәа шықәса ҵуеит", — ҳәа рҳәоит амузыкантцәа.

Амузикантцәа ррепертуар аҟны иҟоуп аԥсуа, Нхыҵ-Кавказтәи  жәлар рашәақәа, дара рыпрограмма иалагоит Гиви Уанаҿа иҩыз ашәа "Риҵа" ала.

Вианори Кадыри акыр шықәса раԥхьа ргәы хыҭхыҭуа излагал аус иахьа ирықәҿиоит, зчара дырԥшӡар зҭахыу ҿыц еиднагалаз аҭаацәара рхыԥхьаӡара еиҳа – еиҳа иацлоит.

 

 

 

Ажәабжьқәа зегьы
0