"Исхароузеи", "Аԥыза": аԥсуа романсқәа афилармониа иҩныҩит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа бызшәала аромансқәа 15 раԥхьаӡа акәны акамератә оркестр амҩаԥгарала иналыгӡеит Мадина Кәарацхьелиаԥҳа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҿ лықәгылараан.

Афилармониа аҩналарҭа ашә аԥхьа  уи аартра иазыԥшны игылан арымӡааҩ ареспублика асасцәеи аҭыԥантәи ауааԥсыреи. Араҟа раԥхьаӡа акәны иҩныҩраны иҟан аԥсуа бызшәала аромансқәа. Џьоукы ароманс абзиабаҩцәа ракәын, аҽа џьоукы Мадина лырҿиара абзиабаҩцәа ракәын. 

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Еицырдыруа ашәа "Исхароузеи" зегьы рыгәқәа хыҭхыҭуа иазыӡырыҩуеит. Асценахь ашәҭқәа рыманы ихалоит. Ашәҭқәа наргоит ашәак нҵәацыԥхьаӡа. Аромансқәа ртематика аҽаԥсахуеит. Владислав Арӡынба изку ароманс азал гыланы иазыӡырыҩуеит.


Ажәабжьқәа зегьы
0