Амагниттә ԥшаӷьы иазыԥшуп цәыббра 13 рзы

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амагниттә ԥшаӷьы Адгьыл агеомагниттә дәы анырра анаҭар алшоит.

АҞӘА, цәыббра 12– Sputnik. Амагниттә ԥшаӷьы Адгьыл агеомагниттә дәы анырра анаҭар алшоит. Аҵарауаа иара аҳаракыра хә-баллк рҟынтәи ахԥатәи ма аԥшьбатәи акәхоит ҳәа иршьоит. Абри атәы аанацҳауеит Sputnik Беларусь.

Уаанӡагьы аҵарауаа азыԥшын агеомагниттә ԥшаӷьы ҟалоит ҳәа амраҟны иҟаз амцаҵҟьарақәа ирхырҟьаны. Амраҟны иакым-иҩбам амцаҵҟьарақәа ыҟан, аха зегь раасҭа иӷәӷәан ҳәа иршьеит ахашаҽны аҭыԥ змаз амцаҵҟьара X9.

Амраҟны ахашаҽны аҭыԥ змаз амцаҵҟьара аҵыхәтәантәи 12 шықәса рзы зегь раасҭа амч аман. X9.3. балл иҟан. Асеиԥш амчхара змаз амцаҵҟьара ыҟан 2005 шықәса цәыббра 7 рзы.

Амцацәыҵҟьара Х9 иахҟьар алшоит арадиоеимадареи арадиоцәқәырԥақәеи рылаҟәра.

Уи адагьы Х9 иахҟьаз акороналтә маҭәашьар адгьыл аҟынӡа иазыԥхьагәаҭоу арыцхә аан акәымкәа заа иааӡеит.

Вспышка на солнце - Sputnik Аҧсны
Аҵарауаа архәыцит: амраҟны амцаҵҟьарақәа ыҟоуп

Агеомагниттә ԥшаӷьы иахҟьаз аҩадатәи алашара убриаҟара амчхара дуун, аладатәи америкатәи аштат Арканзас ирбартә еиԥш.

Абарҭ зегьы ирыхҟьоит Адгьыл аҟны иҟало амагниттә ԥшаӷьқәа. Уажәы аҵарауаа ишазгәарҭо ала уаҵәы, цәыббра 13 рзы иҟалараны иҟоуп зыҩаӡара ахԥатәи аԥшьбатәи аҳаракыра иҟоу амагниттә ԥшаӷьы. Иара убри аан иалшоит Амраҟны еиҭахгьы амцахәыҵҟьара ҟалар.

Ажәабжьқәа зегьы
0