Аԥсуаа рышықәсынҵыра

Анапаҵаҩра
Аԥсны 2017 шықәса рзы ашықәс рацәа нызҵуа ҳәа ашәҟәы иҭагалан 919-ҩык ауаа.

Иахьа Аԥсны инхоит 100 шықәса ирҭысхьоу хәҩык ауаа: Ҭина Бебиаԥҳа (Хәаԥ, 112 шықәса), Ҭамара Гәымԥҳа (Дәрыԥшь, 105 шықәса), Туча Жьиԥҳа (Мысра, 104 шықәса), Нели Адлеиаԥҳаи Фениа Лацәышԥҳаи иааилаҵаны 207 шықәса нырҵхьеит. Иазгәаҭатәуп ахәҩыкгьы шыҳәсақәоу, урҭ рҟынтәи ԥшьҩык лаҵарамзазы ииз роуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0