Амҩақәа рҿы агәаҭарқәа шцо: Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыда ахгашьа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ачымазара ҿкы акоронавирус Аԥсны аламырҵәаразы атәыла анапхгара аԥкрақәа дырӷәӷәеит.

Атәылаҿы акоменданттә сааҭ алагаланы амҩақәа ктәуп ҳәа ахәҭаны иԥхьаӡоит Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Раули Смыр. Уи аԥхьа Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба хәажәкыра 31 рзы Гал араион аҟны акоменданттә сааҭ алагаларазы адҵа инапы аҵаиҩит, асааҭ 20:00 инаркны 07:00 рҟынӡа.

Ахаша мшаԥымза 1 азы Маҷаратәи апост аҟны амашьынарныҟәцаҩцәа зегьы ргәаҭара иалагеит. Аҳақьымцәа ашьыжь асааҭ 08:00 инаркны рмаҵура иаҵагылоит, уахынлагьы рҭыԥ аҿы иҟоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0