Аҟәа амилициатә постқәа ԥшьба аадыртит

© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС на посту
Сотрудник ДПС на посту - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр идҵала мшаԥы 20 рҟынӡа аус зуа амилициатә постқәа еиҿкаауп.

АҞӘА, мшаԥы 3 - Sputnik. Акоронавирустә инфекциа аламырҵәаразы Аҟәа аусура иалагеит амилициатә постқәа ԥшьба ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб акоординатор, адепутат Рауль Лолуа.

"Апунктқәа руак Аҟәа уахьалҵуа игылоуп, макьаназы ишахәҭоу еиԥш еиҿкаам. Ҳарзыԥшуп аусура алҵшәа аманы изламҩаԥыргаша ахархәагақәа", - иҳәеит иара.

Аҳҭнықалақь аҿы зынӡа апостқәа ԥшьба ыҟоуп, ашьыжь асааҭ жәба инаркны ахәылбыҽха асааҭ быжьбанӡа аус руеит. Апостқәа гылоуп иара убасгьы Арӡынба, Лакоба, Ақырҭаа рымҩақәа реихысырҭаҿы Ацҳа ҟаԥшь аҟны; Аиааира, Ҳараниа, Адлеиба рымҩақәа реихысырҭаҿ - Алашарбага араион ахь ахаҵәирҭаҿы; Ешба, Гәымсҭатәи амҩақәа реихысырҭаҿ – Араион ҿыц ахь ахаҵәирҭаҿ; ДПС ГАИ "Алашарбага" аишьцәа Езыгәбаиаа рымҩаҿ.

"Ақалақь аҿгьы апатрультә машьынақәа ныҟәоит. Акоменданттә сааҭ алаагалом, аҭагылазаашьа аҿиашьа ҳазыԥшуп", - иҳәеит Рауль Лолуа.

Акоронавирус аарԥшразы атест-система ҿыц ҭаҩуп Урыстәыла - Sputnik Аҧсны
Акоронавирус аарԥшразы атест-система ҿыц ҭаҩуп Урыстәыла

Азинхьчаратә усбарҭақәа хықәкыс ирымоу усда-ҳәысда аныҟәара шаҭахым ауааԥсыра рхаҟынӡа анагароуп.

"Амилициа аусзуҩцәа атәылауаа аус рыдырулоит. Иара убасгьы дара ашәҟәы иҭарыҩуеит амашьынақәа рномерқәа, аԥсҟы зку рзы адыррақәа, ауаа рныҟәара хықәкыс иамоу аилкааразы. Ауаҩы адәқьан ахь дцозар ма аԥҭекахь днеиуазар, проблема ыҟаӡам", - иҳәеит иара.

Апостқәа рҿы игылоуп Аԥсны ААР ацентртә аппарат, Аҟәа ақалақь аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа, Аҟәа араион Аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша русзуҩцәа.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Ажәабжьқәа зегьы
0