Аҟәа аӡәгьы дахьнымхоз ахатәыҩны блит

© Foto / МЧС РАПожар в городе Сухуме, на улице Станционной
Пожар в городе Сухуме, на улице Станционной - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны АҶА ахь лаҵара 17 асааҭ 20:48 рзы аҭел иасит амцакра ҟалеит ҳәа. Амца ибылуаз аҩнаҟынтәи егьырҭ аҩнқәа рахь ииасыр алшон.

АҞӘА, лаҵара 18 - Sputnik. Уаҩ дзыҩнамыз аҩнеихагыла амца акит Станционнаиа амҩаҿы ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Амца ирласны аҽеимҽханакит аҩны аҭыӡқәеи ахыби ҟауарла иахьеибыҭаз иахҟьаны.

Амцарцәарахь инашьҭын амцарцәаратә гәыԥқәа хԥеи аиқәырхаратә гәыԥки, урҭ рыбзоурала амца иаарласны ирцәан.

Апресс-маҵзура адыррала аҩбатәи аихагылеи ахыби блит, аӡәгьы ԥырхага имоуит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0