Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҵәыӡба аԥсқьарцәа рзы: ашәарыцаҩцәа рымч мацарала иузаанкылаӡом

© Sputnik / Томас ТхайцукОмар Твидзба
Омар Твидзба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашәарыцара, аԥсыӡкра пату ззақәу Омар Ҵәыӡба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит сынтәа ачашәара зеиԥшроу.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыӡба ашәарыцара иазкны

Нанҳәа 15 инаркны Аԥсны официалла ашәарыцара азин ыҟоуп. Ашәарыцара 2021 шықәса хәажәкыра 15 рҟынӡа аамҭа азыԥҵәоуп. Агыгшәыг, аԥстәқәа рзышәарыцара ҟалоит жьҭаара 1 инаркны.

"Сынтәа ҩынтә чашәара сцахьеит, аха алҵшәа ҟамлеит, ҳахьцаз ҳаиқәымшәеит. Ашәарыцара сҩызцәеи сареи ҳҽеидкыланы ҳцалоит, ала сгоит. Ачақәа ахьтәоу хԥа-ԥшьба ҭыԥ бзиа ыҟоуп", - иҳәеит Ҵәыӡба.

Ашәарыцаҩ - Sputnik Аҧсны
"Уцара ззымдыруа уаара еигәырӷьааит": ашәарыцара иадҳәалоу ақьабзқәа

Иара иазгәеиҭеит уахынла амузыка аҿакны, ачақәа алашара рықәырҷҷаны изшьуа шыҟоу. Урҭ ашәарыцара аԥҟара иқәныҟәо рымацара рыла рахьырхәра шзалымшо.

"Урҭ ҳдыруеит, иаҳбахьеит. Ашәарыцаҩ, избо-изаҳауа, шәаангыл иҳәоит, ишиашам дирдыруеит, аха урҭ узаанкылаӡом ашәарыцаҩцәа рымацара рыла. Азакәан аганахьала ари азҵаара иаҳа напы адрымкылар, егьыс ицәгьоуп. Иҟашәҵои ҳәа анроуҳәо, уажәада сықәымлацызт (чашәара-аред.) ҳәа зҳәақәоугьы ыҟоуп. Аха уи ус шакәым ҳамдыруеи. Аиҿыхарақәа ҳаухьеит изныкымкәа уи аганахьала", - иҳәеит Ҵәыӡба.

Иара иазгәеиҭеит ачашәара аԥҟарақәа ахьеиларымго, ахылаԥшра ахьыҟоу ҳәа ашәарыцаҩцәа аҭыԥқәа шалыркаауа.

Аԥсны азин ыҟам Ашәҟәы ҟаԥшь иану аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи рзышәарыцара. Уахь иаҵанакуеит адәԥыҭҳәа, абнацгәы, аҵларкәыкә, ишәаҳәо аҵарақәа. Иара убасгьы ашәарыцара ҟалом аҳәырԥсаррақәа, амилаҭтә паркқәа, ааглыхратә зонақәа рҟны, ақалақьқәа рыкәша-мыкәша.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0