Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат аҩбатәи атур мшаԥы 25 инаркны иалагоит

© Sputnik / Павел Лисицын / Амедиаҵәахырҭахь аиасраФутбол.
Футбол.  - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.04.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат актәи атур хыркәшан акомандақәа "Гагра", "Афон" рыхәмаррала, гагратәи ашьапылампыласҩцәа аиааира ргеит 2:1 ҳәа.

АҞӘА, мшаԥы 25 – Sputnik. Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат аҩбатәи атур хацыркхоит аҟәатәи "Нарҭи", галтәи "Самырзаҟани" рыхәмаррала, мшаԥы 25 асааҭ 16 рзы, абри атәы аанацҳауеит  ашьапылампыл азы Афедерациа.

Ашәахьа, мшаԥы 26 рзы цандрыԥшьтәи "Саӡи" гәдоуҭатәи "Риҵеи" еицыхәмаруеит. Аҩаша, мшаԥы 27 рзы аҳҭнықалақь акоманда "Динамои" "Гагреи" адәаҟны еиқәшәоит. Мшаԥы 28 рзы аҩбатәи атур ахыркәшаратә матч мҩаԥгахоит, ихәмаруеит тҟәарчалтәи "Шахтери" афонтәи ашьапылампыласҩцәеи.

XXVIII ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат иалахәуп акомандақәа ааба: "Саӡ" – Цандрыԥшь, "Гагр – Гагра, "Афон" – Афон ҿыц, "Риҵа" – Гәдоуҭа, "Динамо"–Аҟәа, "Нарҭ" –Аҟәа, "Самырзаҟан" –Гал, "Шахтер" – Тҟәарчал.

Ачемпионат мҩаԥысуеит мшаԥы 20 инаркны абҵарамзанӡа. Актәи аикәшара мҩаԥысуеит рашәарамзанӡа, аԥхынра ахәмаррақәа аанкылазаауеит, аҩбатәи аикәшара – цәыббрамзазы иалагоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0