Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гогьиа Аԥсны алхратә комиссиа Хада хәышықәсатәи аусура иазкны

Атәылауаҩи аиҳабыреи: Гогьиа Ацентртә алхратә комиссиа хәышықәсатәи русура иазкны
Ацентртә алхратә комиссиа анапынҵақәа ԥхынҷкәын 23 рзы ихыркәшахоит. Акомиссиа ахантәаҩы Ҭамаз Гогиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит алхратә комиссиа аилазаара ҿыц аиҿкаара иазыԥҵәоу аамҭеи, русура иадҳәалоу ауадаҩрақәеи ртәы.
"Ԥхынҷкәын 23 нахыс алхратә комиссиа ҿыц аусура иалагароуп. Уи иаԥҵазарц ахәҭан иацы, аамҭа иахыԥеит. Апарламенти атәыла ахадеи ирыдыркылар акәын уи алахәылацәа. Актәи аизара анымҩаԥгахо амш аҽны иалхызароуп ахада, уи ихаҭыԥуаҩ, нас амӡаныҟәгаҩгьы. Жәлар реизара иалырхроуп еиуеиԥшым аиҿкаарақәеи ахаԥшьгаратә хеилакқәеи рҟынтә ааҩык, иара убас Атәыла ахада инапынҵала иаиҭоит быжьҩык. Абасала 15-ҩык рҟнытә акомиссиа шьақәыргылахоит", - еиҭеиҳәеит Гогьиа.
Ацентртә алхратә комиссиа ахада иҳәеит акомиссиа аусура анагӡараҿы ишырԥылоз ирацәаны ауадаҩрақәа.
"Уа аусура даара иуадаҩуп, агхақәа рацәоуп, ҳаргьы иҳаламшазгьы ыҟазар акәхап, азакәан аҿгьы иарбам аусура шаҭаху, Аԥсны аҩнуҵҟа аҭагылазаашьагьы ҭышәынтәалам. Адепутатцәа ралхраан аџьабаа рацәоуп. Алхратә комиссиахь анеира зҭаху рацәоуп уҳәаргьы ииашахом", - азгәеиҭеит Гогьиа.
Ҭамаз Гогьиа иҳәеит ацентртә алхратә комиссиа аусура ҳәаақәызҵо азакәан аус шадулатәу.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0
Раԥхьа аҿыцқәаРаԥхьа ажәытәқәа
loader
АЕФИР АҾЫ
Заголовок открываемого материала
Жәларбжьаратәи
InternationalEnglishАнглыз бызшәаMundoEspañolАиспан бызшәа
Европа
DeutschlandDeutschАнемец бызшәаFranceFrançaisАфранцыз бызшәаΕλλάδαΕλληνικάАбырзен бызшәаItaliaItalianoАиталиа бызшәаČeská republikaČeštinaАчех бызшәаPolskaPolskiАполиак бызшәаСрбиjаСрпскиАсерб бызшәаLatvijaLatviešuАлатыш бызшәаLietuvaLietuviųАлитва бызшәаMoldovaMoldoveneascăАмолдав бызшәаБеларусьБеларускiАбелорус бызшәа
Алада Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАерман бызшәаАҧсныАҧсышәалаАԥсуа бызшәаХуссар ИрыстонИронауАуаԥс бызшәаAzərbaycanАzərbaycancaАзербаиџьан бызшәа
Ааигәа Мрагылара
Sputnik عربيArabicАраб бызшәаTürkiyeTürkçeАҭырқә бызшәаSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Агәҭантәи Азиа
ҚазақстанҚазақ тіліАҟазах бызшәаКыргызстанКыргызчаАҟырӷыз бызшәаOʻzbekistonЎзбекчаАузбек бызшәаТоҷикистонТоҷикӣАҭаџьықь бызшәа
Мрагыларатәии Алада-Мрагыларатәи Азиа
Việt NamTiếng ViệtАвиетнам бызшәа日本日本語Аиапон бызшәа中国中文Акитаи бызшәа
Алада Америка
BrasilPortuguêsАпортугал бызшәа