Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гәдоуҭа араион фымцамчла еиқәыршәоуп

ВЛ Калдахуара  - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.01.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, ажьырныҳәа 20 - Sputnik. Аҳауатә цәаҳәа "Калдахәара" еиҭашьақәыргыланы ауааԥсыра алашара рзоужьуп ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".
Аремонт амҩаԥгараан иалагалаз аԥкырақәа аԥыхуп ҳәа аҳәоит адырраҿы.
Аремонттә бригада ацәаҳәа ахьыԥҵәаз ԥшааны аремонт иалагеит аԥшьаша ашьыжьымҭан.
Авариа ҟалеит ахаша, ажьырныҳәа 19 азы. Лашарада иаанхеит араион ахәҭак. Аҭагылазаашьа иахырҟьаны астанциа маҷқәа авариатә схемала алашара аурышьҭуан, хԥа-хԥа сааҭла еиҭакуа, нас ҩба-ҩба сааҭла еиҭакуа.
Ажәабжьқәа зегьы
0