Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Очамчыра 2522 шықәса ахыҵра азгәарҭоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Очамчира
Администрация города Очамчира - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, ԥхынгәы 8 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Очамчыра 2522 шықәса ахыҵра азгәаҭахоит асабша, ԥхынгәы 9 рзы, абри атәы аанацҳауеит араион ахадара акультура аҟәша.
Аныҳәатә уснагӡатәқәа хацыркхоит 1992-1993 шш. Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахаз рбаҟа аҿаԥхьа ашәҭшьыҵәрақәа рышьҭаҵарала.
Асааҭ 11:30 рзы иаадыртуеит аҟазауаа, асахьаҭыхыҩцәа рџьармыкьа-цәыргақәҵа. Уи адагьы арахь иааргоит ақыҭанхамҩатә аалыҵ. Анаҩс амшын аԥшаҳәаҿы, аҩбатәи ашкол аҿаԥхьа аныҳәатә концерт мҩаԥгахоит.
Асааҭ 13:00 - 17:00 рзы еиҿкаахоит агәмырҿыӷьратә программа – имҩаԥгахоит ахыци ахәымпали рыла ахысразы, асахьаҭыхразы, карате, бреик-данс, ашахматқәа рзы аҟазаратә-классқәа. Имҩаԥгахоит ахәмаррақәа, аицлабрақәа.
Асааҭ 19:00 - 21:00 рзы араион ахадара адныҳәалара ҟарҵоит, аушьҭымҭацәа аҳамҭақәа рырҭоит, имҩаԥгахоит аныҳәатә концерт.
Асааҭ 21:00 рзы иаадыртуеит шаанӡа имҩаԥысло адиско-хәылԥазы.
Асааҭ 22:00 рзы Очамчыра ауааԥсыреи асасцәеи аныҳәатә феиерверк рзыԥшуп.
Очамчыра аҭоурых алагоит ҳира ҟалаанӡа азқьышықәсақәа раԥхьа.
1935 шықәсазы очамчыратәи амшынтә баӷәаза аргылара ианалага ирыԥшааит еиуеиԥшым аамҭақәа иртәыз акультуратә маҭәарқәа, урҭ зтәу ари аҭыԥ аҿы хә-нызқь шықәса раԥхьагьы инхар рылшон.
Ажәабжьқәа зегьы
0