Бах инаиркны Паганины иҟынӡа: жәларбжьаратәи амузыкатә фестиваль шаартыз

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Афестиваль мҩаԥысуеит Пицундатәи ауахәама ауарӷантә зал аҟны ԥхынгәы 31 инаркны нанҳәа 4-нӡа.
Афестиваль амшқәа рзы Пицундатәи ауахәама Аҳәынҭқарратә концерт зал асценаҟны иқәгылоит Аԥсны, Урыстәыла, Канада, Ҭырқәтәыла, ЕАА рҟынтәи аколлективқәа, ашәаҳәаҩцәа амузыкантцәа.
Афестиваль аиҿкааҩцәас иҟоуп, 2014 шықәса инаркы акоронавирус апандемиа алагаанӡа Аԥсны ӷәӷәала ичмазҩу ахәыҷқәа ацхыраара рыҭаразы агәыҳалалратә аклассикатә музыкатә концертқәа мҩаԥызгоз "Асоциал-культуратә ԥшьгара агәыҳалалратә фонд".
Ажәабжьқәа зегьы
0