Урыстәылеи аԥсылман усеицура Аиҿкаареи жәларбжьаратәи аекономикатә форум "Урыстәыла – аԥсылман дунеи: KazanForum" Казан имҩаԥысуеит лаҵара 14 - 19 рзы.

аматериалқәа
Аамҭа алхра
Даҽа 20 материал
  • Мчыбжьык иалагӡаны
  • Мызкы иалагӡаны
  • Шықәсык иалагӡаны
  • Аамҭа зегьы иалагӡаны
Ажәабжьқәа зегьы
0