00:17 12 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD73.15
 • EUR85.92
Амзар
© Sputnik Леон Гәниа Аԥсшьарамшқәеи аныҳәатә мшқәеи 2018 шықәсазы

Аԥсны аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит 2018 шықәсазтәи амзар.

2018 шықәсазтәи амзараҿ аныҳәатә мшқәаны иалкаауп: ажьырныҳәа 1 инаркны 4 рҟынӡа- Ашықәс ҿыцазтәи аныҳәақәа. Иаса Қьырса иирамш ныҳәа ажьырныҳәа 7 иақәшәоит амҽыша, убри аҟнытә ажьырныҳәа 8 ԥсшьарамшуп. Ажырныҳәа амҽыша иахьақәшәо аҟнытә, убас ажьырныҳәа 15 ԥсшьарамшуп. Амшаԥы ари ашықәс азы акырӡа иааигәахеит, иара мшаԥымза 8 иақәшәоит, убри аҟнытә уи иашьҭанеиуа ашәахьа ԥсшьарамшуп.

Аныҳәатә ԥсарамшқәа рахь иара убас иаҵанакуеит – Жәларбжьаратәи Аҳәса рымш ныҳәа март 8, Аиааира ДУ амш мшаԥы 9, Симон Кантәи имш ныҳәа – мшаԥы 23, Аԥсны азхаҵара амш – нанҳәа 26, Аиааира амш –цәыббра 30 амҽыша иахьақәшәо аҟнытә,  жьҭаара 1-ԥсшьарамшуп. Абҵара 26 – Аԥсны Аконституциа амш- убасгьы ԥсшьарамшуп.

Аныҳәатә, аха усуратә мшны Аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәеит: Амедицинатә усзуҩ имш, иара азгәарҭоит  рашәара 17, Аргылаҩцәа рымш- ԥхынгәы 12, Асовет мчра ашьақәыргылара амш – хәажәкыра 4. Иара убас аныхәатә мшқәа рахь иаҵанакуеит – мшаԥы 14 Аԥсны аҳазалхратә усзуҩцәа рзаанаҭтә мшы, ԥхынгәы 23- Абираҟ амш, нанҳәа 15- Хатәгәаԥхарала еибашьра иааз рымш, жьҭаара 11 – Аԥсны Арбџьармчқәа рымш, жьҭаара 30- Аҭҵаарадырра амш.

Агәалашәаратә усуратә мшқәа 2018 шықәса рзы хәба ыҟоуп. Кавказ аибашьра иалаӡыз – мшаԥы 21, Аџьынџьтәылатәи еибашьраан иҭахаз – нанҳәа 14,    Аполитикатә репрессиақәа раан иҭархаз ргәаладыршәоит – жьҭаара 30, Иԥшьоу Апостол Андреи Аԥхьанаԥхьаҩ — ԥхынҷкәын 13, Лаҭа иҭахаз ргәалашәара амш — ԥхынҷкәын 14 рзы.

  

 

Иҵегь аинфографика

 • Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:20 16.07.2020
  13:20 16.07.2020

  Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа

  Аԥсуа бызшәа - ижәытәӡатәиу абызшәақәа рахь иаҵанакуеит. Еигәыцхәу аԥсуа-адыга бызшәақәа зегь зхылҵыз абызшәа-шьагәыҭ аиҿыҵра ианалага инаркны иалагоит аԥсуа бызшәа зхала иҟоу бызшәак аҳасабала аҿиара аҭоурыхгьы.

  184
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:15 16.05.2020
  14:15 16.05.2020

  Иҭацәыз аҭыԥқәа рахь: Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа

  Ԥхынгәы 12 рзы имҩаԥгахоит Аԥсны Жәлар Реизараҟны иҭацәыз адепутаттә ҭыԥқәа рахь алхрақәа. Азакәанԥҵаратә мчраҿы амандатқәа ԥшьба ҭацәуп.

  156
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:06 29.04.2020
  17:06 29.04.2020

  Еидырҵаз, еиҭаркыз: Аԥсны аиҳабыра реилазаашьа ҿыц

  Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иусдҵа инақәыршәаны, Аԥсны 14 министрра ҟалоит 12 рҭыԥан, Аҳәынҭқарратә еилакқәа ааба, Аҳәынҭусбарҭақәагьы ааба.

  120
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:10 22.04.2020
  17:10 22.04.2020

  Мчыбжьык ахьтә хымш: Аԥсны аџьармыкьақәа русушьа

  Аԥсны аиҳабыра мшаԥы 20 инаркны аџьармыкьақәа раартра азин ҟарҵеит. Аџьармыкьақәа мчыбжьык аҩнуҵҟа хымш аус рулоит.

  46

Ихадоу атемақәа