22:43 29 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.75
  • EUR78.55
Аинфографика

Цифрала: Аԥсны ахада иалхрақәа заанаҵтәи рылҵшәақәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа 2019 (68)
12401
Аԥсны ахада иалхрақәа заанаҵтәи рылҵшәақәа

Заатәи адыррақәа рыла, Аԥсны ахада иалхрақәа раан рыбжьы арҭеит 86 нызқьи 138-ҩык алхыҩцәа, азеиԥш хыԥхьаӡараҟынтәи уи иартәеит 66,55%.

Аԥсны ахада иалхрақәа мҩаԥысит амҽыша, нанҳәа 25, 2019 шықәса рзы. Актәи атур ала ахада дырзалымхит, акандидатцәа рахьтә аӡәгьы иаҭахыз 50%-и бжьыки рыдамхаргьы имоуит.

Аԥсны АКХ иҟанаҵаз заанаҵтәи адыррақәа рыла, аҩбатәи атур ахь инеит Рауль Ҳаџьымбеи (23,85%) Алхас Кәыҵниеи (21,97%).

Алхыҩцәа рыбжьқәа еихшахеит абас: Олег Аршба - 21,60%, Асҭамыр Ҭарба - 6,60%, Леонид Ӡаԥшьба - 5,70%, Шамиль Аӡынба - 4,14%, Алмас Џьапуа - 2%, Артур Анқәаб - 1,60%, Асҭамыр Какалиа - 0,97%.

Аԥсны азакәанԥҵара инақәыршәаны, абиуллетен ҩыџьа инареиҳаны акандидатцәа алагалазар, аха урҭ рахьтә аӡәгьы далрымхыр, АКХ ишьақәнарӷәӷәоит зегь реиҳа абжьқәа зауз ҩыџьа акандидатцәа злахәу алхрақәа аҩбатәи ртур.

Атемақәа:
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа 2019 (68)

Иҵегь аинфографика

Ихадоу атемақәа