13:30 19 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.56
  • EUR85.46
Атемақәа

Аԥсны аенергетика апроблемақәа

Апроблемақәа иреиуоуп афымцалашара ахә амшәара. 25 шықәса раахыс ауал иартәеит миллиардки 800 миллион мааҭ.

АУН "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла Аԥсны иахьаҵанакуа афымцамч ахархәара 5−9% еиҳахеит. Афымцаҳақәа акыр иажәхьеит, ирықәу аидара рзышьҭыхуам.

2021 шықәсазы ЕгрыГЕС аанкылараан Урыстәылантәи афымцалашара ҳауа ҳалагоит.

Иҵегь аҭагалара