Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Какалиа: анхацәа рымхқәа амалаҳәа рыцәаӷәара ҳазыхиам, аха иахьынӡауа ахә рмаҷхоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАмиран Какалия
Амиран Какалия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ақыҭанхамҩазы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Амиран Какалиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит сынтәа анхацәа рымхқәа рыцәаӷәара иахьынӡазыхиоу атәы.
Какалиа: анхацәа рымхқәа амала ҳәа рыцәаӷәара ҳазыхиам, аха иахьынӡазауа ахә рмаҷхоит

"Иҟоуп убыс еиԥш ажәаԥҟа ажәлар рхәы ажәлар ируроуп ҳәа. Ачымзара иахҟьаны ҳзауадқәа аус руӡом, абиуџьеҭ ахь иҭазгалараны иҟоу анаплакқәа русура аанкылоуп. Аԥара азхаӡом. Атәанчахәы, ацхырааразы ауаажәларра ирызшәахо аԥара абиуџьеҭ ахь иҭамлар, иҳазшәаӡом. Аҭыԥантәи ақыҭанхамҩатә усбарҭақәа ирылаҳәоуп ақыҭа ахадацәа рҟынтә заҟа дгьылҵакыра цәаӷәатәу аилкааразы. Сынтәа ҳгәы излаанаго ала, ицәаӷәатәны иҟоуп аа-нызықь гектар рҟныӡа. Анхаҩы уи аԥара ахыишәаауазаргьы, уа дыхзырҵәо ҳәа акгьы ыҟам. Аамҭа бааԥс ҳҭагылар ауеит, зегьы ҳхы ҳашьҭалароуп. Ажәлар аибашьраан иҭаргалаз аҽаҩра ҳара ҳаиқәнархеит, аҳәынҭқарра уақәгәыӷны аԥшра аҭахым. Макьана ишьақәырӷәӷәоу ахәқәа рыла аус ҳуеит. Аха иаарласны аизара ҳаураны ҳаҟоуп, зегьы рыхәқәа ахьышьақәырӷәӷәахо, алаҵара шаҟа ақәшәо ахыԥхьаӡахо. Ԥсыхәа ахьынӡамоу ирмаҷӡаны, аҭагылазаашьа злаҟоу ала иҟаҵахоит, аха амалаҳәа ацәаӷәара ҳазыхиаӡам", - ҳәа азгәеиҭеит Какалиа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0