10:05 13 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.04
  • EUR89.85
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
32 0 0

Аԥсны аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа шьақәгылеит ҳәа иԥхьаӡоуп урҭ рҟны 25% иреиҳаны ауаа рыбжьы арҭазар.

АҞӘА, мшаԥы 11 - Sputnik. Аҟәатәи алхратә комиссиа адырра ҟанаҵеит аҳҭнықалақь аҿы 19 алхратә ҭыԥ хадақәа рахьтә ԥшьба рҿы алхрақәа шьақәымгылаӡеит ҳәа. Зынӡа рхы аладырхәит 29,97% алхыҩцәа. 39,5 нызқьҩык алхыҩцәа рахьтә рыбжьы арҭеит 11 934-ҩык.

Алхратә комиссиақәа рхантәаҩцәа алхыҩцәа рааишьазы алкаақәа ҟарҵеит асааҭ 20:00 рзы алхырҭатә ҭыԥқәа анадыркыз ашьҭахь. Дара абжьқәа рыԥхьаӡарахь ииасхьеит.

Гал араион аҿы алхрақәа шьақәгылеит алхратә ҭыԥ хадақәа зегьы рҟны. Уажәазы абжьқәа рыԥхьаӡарахь ииасхьеит, зеиԥшла ауаа рааишьа иартәеит 58%. Алхратә комиссиа ахантәаҩы Игор Амҷба иажәақәа рыла, аԥсуа тәылауаҩшәҟәы змоу 859 алхыҩцәа рахьтә рыбжьы арҭеит 506-ҩык.

Гәылрыԥшь араион аҿгьы алхратә ҭыԥқәа зегь рҟны алхрақәа шьақәгылеит. Бжьаратәла 32,8% ыҟоуп. Зыбжьы азҭаз рхыԥхьаӡара - ԥшьнызқьҩык раҟара.

Очамчыра араион аҿы ауаа рааишьа иартәеит 42,3%, рыбжьы арҭеит 6432-ҩык алхыҩцәа. Алхрақәа шьақәгылеит алхырҭақәа зегьы рҟны.

Аҟәа араион аҿы асааҭ 18:00 рызтәи аҭагылазаашьала алхрақәа шьақәгылеит 15 ҭыԥ хада рҿы. Рыбжьы арҭеит 2 654-ҩык алхыҩцәа, уи 37% шьақәнаргылоит.

Тҟәарчла араион аҿы ауаа рааишьа иартәеит 39,5%. Абжьыҭара иахьабалак ишьақәгылеит.

"Алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы, абжьқәа рыԥхьаӡара иаҿуп, абжьаратә лҵшәақәа еилкаахоит х-сааҭк рышьҭахь аҟара", - иҳәеит Тҟәарчалтәи алхратә комиссиа ахантәаҩы Витали Чачхалиа.

Гәдоуҭа араион аҿы алхрақәа шьақәгылеит иахьабалак, бжьаратәла ауаа рааишьа 40% артәеит. зынӡа шаҟаҩы рыбжьы арҭаз рхыԥхьаӡара макьана еилкаам, аха уажәазы аиааира згаз жәаҩык раҟара рыхьӡқәа еилыркаахьеит.

Гагра араион аҿы ауаа рааишьа макьана еилкаам.

Алхрақәа рофициалтә лҵшәқәа еилкаахоит ашәахьа, мшаԥы 12 рзы.

Ихадоу атемақәа