14:36 10 Мшаԥы 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD73.75
 • EUR80.74
 • Гәдоуҭатәи аделегациа Романоваа рыҩны 300 шықәса ахыҵра азгәаҭараан
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:22 12.05.2019
  10:22 12.05.2019

  "Хьӡы алоугааит!": аԥсуаа рабџьар аныҟәгашьа

  Ҳара ҳазнысхьоу ҳҭоурых мҩаду, ҳԥышәа иаҳнарҵахьеит - аԥсуа ҳәынҭқарра баагәарас иамоу – иара зыхьчо бџьарла еиқәныху ажәлар роуп. Аха уи абџьар аныҟәгашьеи ахархәашьеи ахатә ԥҟарақәа ирықәныҟәатәуп. Абри иазкуп Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиеи антропологиеи рыҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ, ААУ адоцент Марина Барцыцԥҳа иахьатәи лматериал.

  136
 • Аҟармаратәи аӡиас иху ацҳа ҭакнаҳа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:40 11.05.2019
  16:40 11.05.2019

  "Бжьы-мшынк дырхысҭәҳәалт": аԥсуаа аӡы ишазыҟоу

  Зда ԥсҭазаара ыҟам, иԥсҭаҵагоу аӡы аԥсуаа шазыҟоу атәы лматериал аҿы дазааҭгылоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  227
 • Аԥсуа чыс
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:08 06.05.2019
  17:08 06.05.2019

  Ари лакәым, лабҿабан: аԥсуа барақьаҭразы гәҭахәыцрақәак

  Аԥсуаа егьырҭ ҳрылазмырҩашьо цәаҩа ҷыдас иҳамоуп ҳасасдкылара. Асасдкылара иузаҟәымҭхо иацуп ибарақьаҭу анхара-анҵыра, иара убас, еиҳагьы ихымԥадатәиу, ауаҩы игәаартра иалҵшәоу ачеиџьыка. Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа лматериал аҟны дазааҭгылоит аԥсуа барақьаҭра уаанӡатәи ахаҿсахьеи иахьатәи аҭагылазаашьеи ртәы.

  194
 • амшаҧ
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:26 05.05.2019
  10:26 05.05.2019

  Аҳәса рымшаԥ иацу азгәаҭарақәеи атрибутқәеи

  Аҳәса рымшаԥ аԥсуаа ишымҩаԥырго атәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

  116
 • 137 шықәса зхыҵуа Хьфаф Лашәриаԥҳа аҿар ирымалдоит ҵҩа змам лыԥсҭазааратә ԥышәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:55 30.04.2019
  10:55 30.04.2019

  Аамҭа иагаз ақьабзқәа рызхьаара

  Аԥсуаа жәытәнатә аахыс имҩаԥыргон еиуеиԥшым аныҳәарақәа, иныҟәыргон ақьабз бзиақәа. Иарбан ҵасқәоу иахьатәи аамҭаҟынӡа еиқәырханы иааҳгаз, зхашҭра ҳаҿу ыҟоума - абарҭ азҵаарақәа ирыдҳәалоу лгәалашәарақәа ртәы шәаԥхьар шәылшоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа лматериал аҟны.

  99
 • аҽқәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:32 29.04.2019
  15:32 29.04.2019

  Аҽы дызлақәтәо иарма шьапы алоуп: асас иҽыжәҵаразы азгәаҭақәа

  Ҽыла сасра иааиз иахь аԥсуаа иаадырԥшуаз аҳаҭырқәҵара атәы лматериал аҿы дазааҭгылоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  216
 • Иура Џьапуа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:41 28.04.2019
  18:41 28.04.2019

  Џьаҳашьқьар – Амшаҧныҳәа аҽны имҩаҧырго Џьапуаа рныҳәара

  Џьапуаа рыжәла аҭоурыхи, урҭ Амшаԥаҽны иазгәарҭо аижәлантәқәа рныҳәара Џьаҳашьқьар амҩаԥгашьеи инарҵауланы реилкааразы Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ, Sputnik аколумнист Есма Ҭодуаԥҳа диҿцәажәеит Џьапуа Иура.

  379
 • Амшаԥҳаԥшьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:20 28.04.2019
  16:20 28.04.2019

  Амшаԥныҳәа аԥсуа жәлар рамзар ала азгәаҭара

  Иарбану аԥсуа идин ҳәа ҳзышьҭоу, ԥсыуаҵасла Амшаԥныҳәа ишԥаԥыло, ныҳәагатәқәас иадыргалои? Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ, Sputnik аколумнист Есма Ҭодуаԥҳа иҳадылгалоит Аираа рҭаацәарак Амшаԥы ишаԥыло ҳазҳәо анҵамҭа.

  182
 • Амшаԥы аҽазыҟаҵара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:05 28.04.2019
  15:05 28.04.2019

  "Акылԥшыҩцәа" Амшаԥныҳәа ишаԥырхагаз: Сталин иаамҭазтәи хҭысқәак

  Асовет аамҭазы, ҷыдала иааугозар, Сталин ианихааныз, ақьырсиантә динхаҵара аҿагылара аман, ажәлар рҿы иазгәарҭоз аныҳәақәа рыбжеиҳаракгьы аԥыхын, Амшаԥы убрахь иналаҵаны. Уадаҩрақәас ирԥылози аԥсуаа ҭаацәарақәа усҟан? Ирылшама "акылԥшыҩцәа", адин аҿагылаҩцәа аԥсуаа рҟны ари аныҳәамш амҩаԥгара аанкылара? Абарҭқәа ирыдҳәалоу игәалашәарақәа ҳацеиҩишоит урҭ ашықәс хьанҭақәа ирхаану Владимир Жьиба.

  49
 • Амшаԥныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:39 28.04.2019
  12:39 28.04.2019

  Иаса Қьырса дыбзахеит, ма асовет аамҭазы ақыҭауаа Амшаԥы ишаԥылоз

  Ишԥаԥылоз ақыҭауаа Амшаԥы асовет аамҭазы? Уадаҩрақәас ирымази уи амҩаԥгаразы? Иарбан идеологиоу усҟан ирыладырҵәоз? Абарҭқәа, иара убас Амшаԥныҳәа иадҳәалоу егьырҭ лхәыҷратә гәалашәарақәа ҳацеиҩылшоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа.

  88
 • аҟаб
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:29 25.04.2019
  15:29 25.04.2019

  Ахәылчаԥа, амгьал, аҟаб: Ицқьоу аԥшьаша - Чачхадыл аԥсуаа рытрадициаҟны

  Амшаԥныҳәа аиаанӡа аԥсуа лымкаала иацклаԥшны иҟарҵоит Чачхадыл (Чхадыл). Чачхадылеишәа аргылараан ихадароу атәы Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа лматериал аҟны.

  258
 • Аԥснынтәи аԥшьаныҟәаҩцәа Алԥха мца аагаразы Иерусалимҟа идәықәлеит
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:37 21.04.2019
  14:37 21.04.2019

  Аԥснынтәи аԥшьаныҟәаҩцәа Алԥха мца аагаразы Иерусалимҟа идәықәлеит

  Адунеи аиашахаҵаҩцәа зегьы Амшаԥныҳәа иаԥылоит мшаԥымза 28 рзы.

  69
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:44 21.04.2019
  13:44 21.04.2019

  Ашәба: Аииа-абаииа амш азы акәтаӷь аҩнаргәы иакәдыршон, рыԥсҭазаара ҭәны иҟаларц

  Аԥсуаҭҵааратә институт аиҳабы, аетнолог, афольклорист Арда Ашәба арадио Sputnik аҟны еиҭеиҳәеит Мшаԥныҳәа мчыбжьык шагу аԥсуаа жәытә аахыс иазгәарҭо аныҳәа атәы. Ақьырсиан иашахаҵараҟны ари амш Иаса Қьырса Иерусалим иалалара ҳәа иазгәарҭоит.

  79
 • Амшаҧышәҭ
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:37 21.04.2019
  12:37 21.04.2019

  "Акәтаӷь агәы шҭәу еиҧш шәҭәааит": амшаҧышәҭи акәтаӷьи

  "Аӡырга-хәаша", "Қәаб-ӷьарӷьар", "Баииа", "Чхадыл" - абас еиҧш иҟоу ақьабзқәа рыла ибеиоуп Амшаҧы ааира аҽазыҟаҵара иазку аҵыхәтәантәи амчыбжь. "Шәышықәса рышьҭахьгьы абри еицазгәаҳҭо Анцәа ҳнаишьҭааит!" ҳәа ирныҳәон рхы-рҭаацәа. Аира иасимволу акәтаӷьи амшаҧышәҭи рыла Аҩеиӡтә мҽышазы аҧсуаа имҩаҧырго Амшаҧныҳәа аламҭалазтәи аҵыхәтәантәи ақьабзқәа дырзааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа лматериал аҟны.

  202
 • Ф.А.Рубо 1901 шықәсазтәи иҭыхымҭа Кавказтәи аԥшыхәцәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:08 21.04.2019
  11:08 21.04.2019

  Аԥсуаа реибашьратә, рхаҵаратә культура иазкны

  Адунеи иқәу ажәларқәа рҭоурых аибашьра аҭоурых акәгәышьоуп. Ирԥхьаӡахьеит - ауаатәыҩса 5500 шықәса рыла еибашьрада ирхыргаз 295 шықәса роуп ҳәа. Ишԥазыҟаз аԥсуа жәлар, иааидкыланы Кавказ ажәларқәа реиԥш, аибашьреи ахаҵареи, ишԥарааӡоз рҵеицәа, иара убас иахьатәи тенденциақәаки ртәы далацәажәоит Sputnik аколумнист Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиеи антропологиеи рыҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ, ААУ адоцент Марина Барцыцԥҳа.

  108
 • Ақәоура
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:21 16.04.2019
  11:21 16.04.2019

  Ахьшәашәареи аԥхарреи ианырзеимакырҭоу, ма "Есхьар" амшқәа зыхҟьаз

  Абжьыуаа рҟны "Есхьар" ҳәа рыхьӡны мшаԥымзазы иалыркаауа амшқәа ртәы дазааҭгылоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  262
 • Аҳаҧшьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:41 14.04.2019
  18:41 14.04.2019

  Аҳаԥшьа – аныҳәагатә иадыргало "инымҵәаӡо аҩы"

  Аҳаԥшьа иҧшьоу, зымч дуу аҵакы аманы иубоит. Ҳаамҭазгьы иара ахархәара шыҭбаац иаанхоит уҳәар ҟалоит. Иарбанзаалак аныҳәара амчрагьы аԥшьарагьы харҭәаахоит иара изыхныҳәо ҳәа иадыргало аҳаԥшьа-ҩы ала.

  189
 • Аџьҵла
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 07.04.2019
  17:23 07.04.2019

  "Ақәранҵыра асимвол", мамзаргьы аџьҵлазы азгәаҭарақәак

  Аԥсуаа рдунеихәаԥшраҿы акырӡа аҵанакуеит ашәаԥыџьаԥ, аҵлақәа ркульт. Ауаҩы икәша-мыкәша иибоз аиаҵәара аԥсы ахоуп, иԥсабаратәым мчыкгьы рылоуп ҳәа иԥхьаӡан. Ас еиԥш иҟаз агәаанагарақәа рӷьырак ажәытәӡатәи аамҭақәа иргәылганы ҳара ҳҟынӡагьы иааӡеит. Аҵлақәа ирызку лазгәаҭарақәа ҩаԥхьа иҳадылгалоит Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  179
 • Ала
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:11 07.04.2019
  12:11 07.04.2019

  Алышькьынтыр: "Уахьца уаалеит, аа-лак аауцеит"

  Иарбан ҭыԥу ала аԥсуа ибзазараҿы иааннакылоз, иҟоума уи иадҳәалоу аныҳәарақәа, нцәахәыс иамоузеи ари аԥстәы уҳәа ртәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  211
 • архивтә фото
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:45 02.04.2019
  17:45 02.04.2019

  Ашәаа рныҳәара: фы-жәлантәык реицныҳәара Адуахә ахьӡала

  "Ашәаа рҟьаҟьа", "Адуахә", "Ашәаа рныҳәара" - абас ахьӡуп ажәытәтәи аамҭақәа инадыркны иахьанӡа еиқәырханы, абшьҭрала изду - Ашәаа имҩаԥырго аныҳәара. Аныҳәара зыхҟьаз дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

  391