11:52 02 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD70.44
 • EUR79.19
 • Ақәаб акныхра - ажьрацәара ныҳәара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:45 14.07.2019
  17:45 14.07.2019

  Анцәаҳәа, Анцәарныҳәара, Хыхь иҟоу - абшьҭра иатәу аҩнаҭа рныҳәа

  Аԥсуа жәлар рамзар ныҳәарақәа рҿы иалкаау аҭыԥ ааннакылоит Анцәаҳәа, ма Хыхь иҟоу ҳәа аныҳәара. Абжьыуаа рҟны иаҳа иалаҵәаны уи ахьӡ шыҟоу Анцәарныҳәара ҳәа ауп. Иазгәаҭатәуп, иара аԥсуаа ҳныҳәа ду Ажьырныҳәа аиҳагьы ихадараны ишахәаԥшуа уа. Анцәарныҳәара абжьыуаа рҟны ишымҩаԥырго атәы дазааҭгылоит Есма Ҭодуа лматериал аҟны.

  178
 • Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина на Ямал
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:15 13.07.2019
  16:15 13.07.2019

  Жәҩангәашәԥхьара убааит, ма анасыԥ узаазго ацәырҵра

  Аԥсуаа лассы-лассы ҳцәажәараҿы "Жәҩангәашәԥхьара убааит", "Жәҩангәашәԥхьара ибеит", "Жәҩангәашәԥхьара изаҩызахеит" ҳҳәоит. Арҭ ажәақәа ҵакыс ирымоу атәы ҳадылгалоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  175
 • Аԥсуа кьанџьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:51 07.07.2019
  17:51 07.07.2019

  Ӡиуауа – акьанџьа аӡы аҭара, мамзаргьы ақәа аруразы аныҳәа

  Жәлар рамзар иаҵанакуа ақьабзқәа иреиуоуп ақәа аурц азы аӡы астихиа ахьӡала имҩаԥырго ақьабз Ӡиуауа. Ақьабз ахаҭагьы акыр аиҭакрақәа ирхысит: ауаҩы ԥсаҭатәыс аӡы данарҭоз аамҭа инаркны ахәыҷы хәмаррахь аиасра аҟынӡа. Ари азҵааразы лдыррақәа ҳадылгалоит НААР аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуа.

  103
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:43 06.07.2019
  17:43 06.07.2019

  Ацәарԥшӡы, абҷы, ацәаркыҷы: аԥсыуала рыхәышәтәышьеи ишыршьои

  Ауаҩы ицәа иалалар зылшо еиуеиҧшым ачымазарақәа аҧсуаа дара рхатәы хьыӡқәа рырҭеит. Жәлар рдоуҳа иаҧнаҵеит урҭ рынцәахәқәагьы, дара ирықәнагахаша аныҳәарақәагьы. Убас Ахьы Зосҳан нцәахәыс дызмоу хҩеиҳәшьцәак: ацәарҧшӡеи, ацәаркыҷи, абҷи зҭааз ауаа ишыршьар акәу атәы аматериал азлырхиеит Есма Ҭодуа.

  227
 • Сусанна Ҭаниаԥҳа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:14 04.07.2019
  19:14 04.07.2019

  Ҭаниаԥҳа еиҭалҳәеит аҩымсаг азы жәлар рыгәрагарақәа ртәы

  Аҩымсаг иадҳәалоу ажәлар рыгәрагарақәа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Сусанна Ҭаниаԥҳа. Шәазыӡырҩы арубрика "Жәлар рдоуҳа".

  51
 • Ацәаҟәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:35 29.06.2019
  17:35 29.06.2019

  Дгьыли жәҩани еимаздо: ацәаҟәа аԥсуаа рдунеихәаԥшраҿы

  Аӡы астихиа иузаҟәымҭхо иадҳәалоу ацәаҟәа аԥсуаа шазыҟоу атәы лматериал аҿы иҳамалдоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  229
 • Иԥшьоу ача, аҳамӷә, аџьмашьтәа: Леиаа рныҳәара шымҩаԥысыз
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:57 21.06.2019
  16:57 21.06.2019

  Иԥшьоу ача, аҳамӷә, аџьмашьтәа: Леиаа рныҳәара шымҩаԥысыз

  Есышықәса Амшаԥы иашьҭааиуа абыжьбатәи ахашазы имҩаԥыргоит Леиаа рныҳәа. Аныҳәа шымҩаԥысыз шәахәаԥшыр шәылшоит Sputnik иҟанаҵаз авидеонҵамҭаҟны.

  120
 • Мгәыӡырхәа ақыҭан имҩаԥысыз Леиаа рныҳәара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:38 21.06.2019
  16:38 21.06.2019

  Мгәыӡырхәа ақыҭан имҩаԥысыз Леиаа рныҳәара

  Есышықәса Амшаԥы иашьҭааиуа абыжьбатәи ахашазы имҩаԥыргоит Леиаа рныҳәара. Сынтәа уи рашәара 19 иақәшәеит.

  876
  18
 • Леиаа рныҳәара: быжьҩык аҳәса цқьақәеи аныхаԥааҩи цҳаражҳәаҩцәас измоу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:06 21.06.2019
  16:06 21.06.2019

  Леиаа рныҳәара: быжьҩык аҳәса цқьақәеи аныхаԥааҩи цҳаражәҳәаҩцәас измоу

  Есышықәса амшаԥы иашьҭааиуа абыжьбатәи ахашазы имҩаԥыргоит Леиаа рныҳәа. Аныҳәаҿы ихадароу аҭыԥ ааныркылоит ачакәаҳацәа быжьҩыки аныхаԥааҩи. Ахьтәы ҵәҵәеи, Маанааи Леиааи ирзеибаузи, аныҳәа аҭоурыхи ртәы лзеиҭарҳәеит ари аныҳәа иаҭааз Есма Ҭодуа. Ишәыдаагалоит лара Sputnik иазлырхиаз анҵамҭа.

  373
 • Ацуныҳәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:35 19.06.2019
  14:35 19.06.2019

  Аԥсуаа ақәа шыларышьҭыз, ма амҳаџьырцәа Ҭырқәтәыла Ацуныҳәа шыддырбаз

  Ҳмилаҭтә бзазара иузаҟәымҭхо иадҳәалоу, ҳазхаҵарақәа рахь иаҵанакуа Ацуныҳәа адацқәа ашәышықәсқәа иргәылсуеит. Уи адоуҳатә мчы ҳажәлар иахьыҟазаалак ирыцуп. Ус шакәу агәра узырго ҭоурыхтә хҭыск ҳазхьалырԥшуеит Sputnik акорреспондент Саида Жьиԥҳа иазлырхиаз лынҵамҭаҟны.

  120
 • Амзар
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:23 17.06.2019
  13:23 17.06.2019

  Амшқәа ахьӡ шроуз, ма амчыбжь шышьақәгылаз

  Амшқәа ахьӡ шроузи амчыбжь ашьақәгылареи рзы дыррақәак ҳацеиҩылшоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  189
 • Ӷәада ақыҭан ацуныҳәа азгәарҭеит
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:35 17.06.2019
  12:35 17.06.2019

  Ақәа анауша - ақәа аруы, амра аныԥхаша - амра рԥха: ацуҭа рныҳәа Ацуныҳәа

  Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо шамахамзар цуҭацыԥхьаӡа аԥхын аламҭала инаркны ԥхынгәымза абжаранӡа имҩаԥыргоит Ацуныҳәа. Иҟалалоит ианахыҳәҳәогьы нанҳәамзанӡа. Егьырҭ ақыҭақәа рҟнеиԥш, Очамчыра араион Ӷәада ақыҭангьы рашәара 16, амҽышаҽны имҩаԥыргеит Ацуныҳәа. Уи шазгәарҭаз атәы дазааҭгылоит Sputnik аколумнист Есма Ҭодуаԥҳа.

  341
 • адыд-амацәыс
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:34 16.06.2019
  15:34 16.06.2019

  "Афы усааит": адыд-амацәыс заахаз рныҳәара

  Аԥхын адыд-мацәыс иаҳа лассы-ласс иҟалалоит. Аԥсуа жәлар разхаҵарақәа рыла иарбанызаалак адыд заахаз Анцәа иитәу, иԥшьоу акы акәны иахәаԥшуан. Адыд-мацәыс заахаз ауаҩы иҿыхрагьы иныҳәашьагьы рҷыдарақәа Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа лматериал аҟны.

  301
 • Марица Кәарҷиа. Ақыҭа Лыхны. Ковач иҭыхымҭа. Руслан Гәажәба иархив аҟнытә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:32 15.06.2019
  17:32 15.06.2019

  Аԥҳәысмусхә аԥсуаа рытрадициаҿи иахьеи

  Иахьа уажәраанӡа ҳасасдкылара атрадициақәа еиԥмырҟьаӡакәа иаазго, аҭаацәара еидкыланы изку, аҩны зхагылоу аԥсуа ԥҳәыс лоуп, иахьа лусқәа акырӡа еиқәылазаргьы, абас лыҩуеит аетнолог Марина Барцыцԥҳа.

  246
 • Народная артистка Абхазии Этери Когония
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:51 09.06.2019
  10:51 09.06.2019

  Аԥсуаа рытрадициа аҟнытә: аԥҳәыс лзинқәа ирызкны

  Аԥсуаа рытрадициаҟны аԥҳәыс лзинқәа зеиԥшраз, лыхьӡи-лыхьымӡӷи здыз атәы инарҭбааны Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиеи антропологиеи рыҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ, ААУ адоцент Марина Барцыцԥҳа лматериал аҟны.

  149
 • Ачаҳаржәқәеи, ацхеи, ахырҵәи
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:22 08.06.2019
  16:22 08.06.2019

  Аԥхын алԥха, мамзаргьы акәырбан

  Рашәара 8, ахәашаҽны, Оҭҳара ақыҭан инхо ԥшьы-ҭӡык имҩаԥыргеит аҳәсеи ахәыҷқәеи злахәыз аԥхын алԥха ҳәа хьӡыс измоу Амра аныҳәа. Уи амҩаԥысшьа атәы ҳадылгалоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  179
 • Ахысра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:58 02.06.2019
  17:58 02.06.2019

  "Аҵыс мҩас абла ҭызхуаз", мамзаргьы ауаҩ нага игәаларшәаразы аиндаҭлара

  Унеишь-уааишь ҳәа зарҳәоз, зыжәлар рыгәҭа аҳаҭыр змаз ахаҵа данԥсы, ишықәс аныҟарҵоз игәаларшәразы имҩаԥыргоз ажәытә қьабз - акьиан дазааҭгылоит Sputnik колумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  172
 • Аԥсуа шьхыцқәа рныҳәара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:43 01.06.2019
  17:43 01.06.2019

  "Анана-Гәында лыцхеиԥш инҵәаӡом!": аԥсуа шьхыцқәа рныҳәара

  Адунеи зегьы иалаҵәахьоу аԥсуа шьхыцқәа ауаҩы иԥсҭазаараҿы ҭыԥс иааныркылои урҭ рынцәахәы Анана-Гәында лыхьӡала аныҳәареи ртәы дырзааҭгылоит Есма Ҭодуаԥҳа.

  142
 • Ажәҩан
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:58 26.05.2019
  17:58 26.05.2019

  Агәаҟрақәа раанкылара, ма аԥсраҿаҳәара ақьабз

  Аԥсра зчычаз аҭаацәара ргәаҟрақәа раԥхьырҟәҟәааразы имҩаԥыргоз ажәытә қьабзқәа дырзааҭгылоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  234
 • Аԥсуа чара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:21 19.05.2019
  18:21 19.05.2019

  Амреи Амзеи реиԥш еидажәлааит, ма ачара шчароу злаудыруа

  Аԥсуа чара традициала амҩаԥгашьа зеиԥшразеи? Иахьатәи аамҭа уахәаԥшуазар, зҽеиҭазкыз арбану? Абарҭ азҵаарақәеи егьырҭ аԥсуа чара аҷыдарақәаки дрыхцәажәоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  282