22:01 28 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.10
 • EUR78.26
 • Ахьаца
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:18 31.03.2019
  17:18 31.03.2019

  "Аҵла цқьа" ҳәа изышьҭоу ахьаца

  "Аҵла цқьа" ҳәа ззырҳәо ахьацаҵла аҭоурых ҳадылгалоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа

  235
 • Аҽқәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:01 31.03.2019
  14:01 31.03.2019

  Аҽышьашьана: аҽқәа рааӡара иадҳәалоу ақьабзқәеи урҭ рныҳәареи

  "Аҽы ҧсыр – адәы аҭынхоит, ауаҩы дыҧсыр – иажәа", - абас еиԥш хыԥхьаӡара рацәала аҽқәа ирызку ажәаԥҟа хьыршәыгәқәа рыла ибеиоуп аԥсуаа ражәаҳәа. Ҳажәлар рыҟны аҽқәа рааӡашьеи урҭ ҳаԥсҭазаашьаҟны ҵакыс наџьнатә аахыс ирымоуи уҳәа ртәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  190
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:36 24.03.2019
  19:36 24.03.2019

  "Ашә тазыла, ахарҵәы мчы": акамбашьқәа рныҳәара Мқамгариа ихьӡала

  Акамбашьқәа рынцәахәы Мқамгариа ихьӡала имҩаҧырго аныҳәара атәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

  316
 • Анна Сангулия
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:11 23.03.2019
  11:11 23.03.2019

  "Изыԥҵәоу аамҭа": алахьынҵа аԥсуаа ртрадициатә дунеидкылашьаҿы

  "Ашацәа изыршаз ала дымҩасит", "изыԥҵәоу аамҭа", "игәахәтәы дахьымӡеит" - абас рҳәоит аԥсуаа ауаҩы илахьынҵазы. Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиеи антропологиеи рыҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ, ААУ адоцент Марина Барцыцԥҳа дазааҭгылоит аԥсуаа ртрадициатә дунеидкылашьаҿы ауахҭа ишазыҟоу.

  235
 • Амра агылара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:59 22.03.2019
  15:59 22.03.2019

  Аҵхи амши реиҟарара – амра агылара иазку аныҳәа

  Ари амш Амра аныҳәа иазкуп уҳәар ауеит. Жәытәла уи гәырӷьарала, еиуеиҧшым ахәмаррақәа мҩаҧго ишаҧылоз, амра акульт ажәларқәа жәпакы рҟны аҵак ду шамоу уҳәа ртәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуа.

  180
 • Приготовление абысты.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:32 17.03.2019
  13:32 17.03.2019

  "Ахнышьыр аҵгара", мамзаргьы аԥсуа хәышҭааразы азгәаҭақәак

  Аԥсуа хәышҭаара ахаареи уи иадҳәалоу аҵасқәаки ртәы лматериал аҟны дазааҭгылоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  269
 • Изготовление сыра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:11 17.03.2019
  10:11 17.03.2019

  "Асар рымҩашәа шәыҿиааит": Џьабран – аԥсаса рныҳәара

  Џьабран аныҳәа амҩаҧгашьа згәалашәо аиҳабацәа макьанагьы иҟоуп, аха иара мҩаҧырымгоижьҭеи акрааҵуеит. Аԥсаса зааӡоз апсуаа ражәа иалан "зқьы ааӡаны, шәкы абна иауҭароуп" ҳәа. Аныҳәа аҭоурых дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

  207
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:28 11.03.2019
  16:28 11.03.2019

  Хәажәкыра – ачгара ду аҵалара

  Ачгара ду аҵалараан аԥсуаа имҩаԥырго Хәажәкыра аныҳәа аҵаки акәама-ҵамақәеи дырзааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

  510
 • Кәтол ақыҭа Жәабран аныҳәа азгәаҭара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:23 10.03.2019
  18:23 10.03.2019

  Жәабран: Аиҭар инцәахә ду – арахә ирхылаԥшу изку аныҳәара

  Аԥсуаа иазгәарҭо Жәабран-ныҳәа шымҩаԥырго атәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аусзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  371
 • Абыста
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:37 10.03.2019
  11:37 10.03.2019

  Шәыла-бысҭала: Амшаԥы ааира аҽазыҟаҵара иазку аишәаргылара

  Амшаԥы ааира аҽазыҟаҵара иазку аишәаргыларақәа руак - шәыла-бысҭала амҩаԥгашьа атәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аусзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  213
 • Аҵәассаҵла
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:38 09.03.2019
  16:38 09.03.2019

  Алаԥш цәгьа уацәызыхьчо аҵәассаҵла

  Аԥсуа баҳча иахәҭакыз аҵәасса аҭоурых дагәылаԥшны иаҳзеиҭалҳәеит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  264
 • Ашәцқьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:58 09.03.2019
  11:58 09.03.2019

  Ацқьашә: аԥсабареи ауааи реидҳәалара аазырԥшуа аныҳәара

  Ааҧын ааира, аҧсабара аҿыхара, аира, аҿиара иадҳәалоу аныҳәара атәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аусзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  213
 • Мгәыӡырхәа, Жьиаа рҭаацәараҿы Кәацла-бысҭала аишәа шдыргылаз
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:07 03.03.2019
  15:07 03.03.2019

  Ачгара ду аҵалара: кәацла-бысҭала аишәа аргылара

  Хәажәкыра 11 инаркны ақьырсиан динхаҵаҩцәа зегьы рзы иалагоит ачгара ду. Аҧсуаа рытрадициаҟны ишаҧу ала, ачгара ианалаго инаркны ихацыркхоит Аиҭар-Бжьеиҭар иаҵанакуа аныҳәарақәагьы. Кәацла-бысҭала ҳәа иҟарҵо раҧхьатәи аишәаргылара атәы Есма Ҭодуа лматериал аҟны.

  346
 • Ацгәы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:45 24.02.2019
  14:45 24.02.2019

  "Ацхь уагааит", мамзаргьы аԥсуаа ацгәы ишазыҟоу

  Ацгәы иадҳәалоу ацәгьеи абзиеи ртәы лматериал аҟны дазааҭгылоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  225
 • Новорожденный ребенок
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:31 24.02.2019
  10:31 24.02.2019

  Ажьамкреи ашьапныҳәеи: ахәыҷы игәабзиара иазку ақьабзқәа

  Ахәыҷы иеизҳазыӷьараҿы игәабзиара ацклаҧшра зегьы ирыцкуп. Уи игәабзиара ахьчаразы аҧсуаа жәытәнатә аахыс иаҧҵаны ирымоуп ахәыҷтәы қьабзқәеи ахәшәқәеи. Убарҭ ирызку аныҳәарақәа ртәы еилылкаауан Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуа.

  268
 • Ал
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:40 17.02.2019
  14:40 17.02.2019

  Згәы разу: аԥсуа баҳчаҿы зхатә ҭыԥ ылызххьоу алҵла

  Аԥсуа баҳчаҿы зхатә ҭыԥ ылызххьоу алҵла аҭоурых дагәылаԥшны иаҳзеиҭалҳәеит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  234
 • Аҵарақәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:32 17.02.2019
  11:32 17.02.2019

  Анҷакәынҷа: аԥсаатәқәа рынцәахәи аҵыс бызшәеи

  Дарбану аԥсаатә рынцәахәы ҳәа аԥсуаа ирԥхьаӡо, насгьы аҵар ирыдҳәаланы аԥсуаа разгәаҭарақәак ртәы дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуаԥҳа.

  230
 • Золотая осень в Великом Новгороде
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:51 09.02.2019
  13:51 09.02.2019

  "Хә-ҳәыҳәк хә-махә ҩак ирықәтәоуп": аԥсуа ажәарццакқәа рыхҳәаа

  Ауаҩы ицәажәараҿы, иажәаҳәа аиҿкаараҿы ицхыраагӡоу ажәарццакқәа дырзааҭгылоит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  267
 • ажьира
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:40 03.02.2019
  10:40 03.02.2019

  "Ҩ-мҵәыжәҩакны иаатуа ашәқәа": Ашәаа рныха- Қьачныха аҭоурых

  Ашәаа ирныхан ҳәа ззырҳәо Қьачныха аҭоурых дазааҭгылоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩы Есма Ҭодуаԥҳа.

  272
 • Угәы бзиа, ухы бзиа: аԥсуа хәшәқәак рыхҳәаа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:24 26.01.2019
  18:24 26.01.2019

  "Угәы бзиа, ухы бзиа": аԥсуа хәшәқәак рыхҳәаа

  Жәлар рмедицинаҟны ахархәара змоу аҵиаахәшәқәа ртәы дазааҭгылеит Sputnik аколумнист Сусанна Ҭаниаԥҳа.

  452