19:53 23 Жәабран 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.30
  • EUR69.42
404

404

Ари адаҟьа ҳсаит аҿы иҟаӡам
Шәызлааиз ахьарԥш агха амоуп, мамзаргьы ари адаҟьа анырххьеит аҵыхәтәан шәанаҭааз аахыс.