06:01 11 Ԥхынҷкәын 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD63.58
 • EUR70.39

Атемақәа

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:53 18.11.2019
  12:53 18.11.2019

  Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра

  Ашьхараҿ абна амца шакыз гәаҭан абҵара 10 рзы. Абылрақәа ахьыҟалаз еиҳа анеира ахьыцәгьоу аҭыԥқәа рҟноуп, амца арцәара алшоит иҷыдоу авиациа ахархәара заҵәык ала ҳәа алкаа ҟаҵан абри ашьҭахь.

  Анаҩсан, АҶА адырра ҟарҵеит Урыстәыла АҶА ахь ацхыраара шырҭаху азы.

  Абҵара 15 рзы Аԥсныҟа иааит Урыстәыла АҶА авертолиот Ми-8, аԥхьатәи аԥырра мҩаԥнагеит абҵара 16 ашьыжь.

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 07:02 08.09.2019
  07:02 08.09.2019

  Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур

  Аԥсны ахада далырхуеит амҽыша, цәыббра 8 рзы. Алхрақәа аҩбатәи ртур аҟны абжьыҭаразы алхырҭатә ҭыԥқәа аартын аҭыԥантәи аамҭа асааҭ 8:00 рзы атәыла араионқәа зегьы рҟны.

  Алхырҭатә ҭыԥқәа аартызаауеит асааҭ 20:00 рҟынӡа.

  Аԥсны АКХ иаанацҳауеит атәылаҟны алхырҭатә ҭыԥқәа 152 шыҟоу, атәыла анҭыҵ ҩба - Москвеи Черқьесски.

  Абжьыҭаразы азин рымоуп зықәра наӡахьоу Аԥсны атәылауаа зегьы, зжәытә тәылауаҩшәҟәқәа аҿыцқәа рыла изыԥсаххьоу.

  2019 шықәса рызтәи Аԥсны ахада иалхрақәа актәи ртур мҩаԥысит нанҳәа 25 рзы. Уи иалахәын ҳтәыла иҿыцӡоу аҭоурых аҟны алхрақәа ирылахәыз рахьтә зегь иреиҳахаз ахыԥхьаӡара - жәҩык акандидатцәа.

  Аԥсны Аҳәынҭқарра ахадарахьы аҩбатәи атур аҟны иқәгылоуп ҩыџьа акандидатцәа - иахьатәи Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымбеи аоппозициатә партиа "Амцахара" ахантәаҩы Алхас Кәыҵниеи.

 • алхрақәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:12 23.08.2019
  18:12 23.08.2019

  Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа 2019

  Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа мҩаԥысуеит нанҳәа 25, 2019 шықәса рзы. Атәыла ахада далырхуеит хәышықәса аҿҳәара иҭаны, иара дицалырхуеит ихаҭыԥуаҩгьы. Хаҿык ҩ-ҿҳәарак иеиҳаны хадас аус иур ҟалаӡом.

  Аҳәынҭқарра ахадарахьы иқәыргылоуп акандидатурақәа жәба – Рауль Ҳаџьымба, Алхас Кәыҵниа, Олег Аршба, Асҭамыр Ҭарба, Алмас Џьапуа, Леонид Ӡаԥшьба, Шамиль Аӡынба, Асҭамыр Какалиа, Артур Анқәаб.

  Зынӡа Аԥсны иҟоуп алхырҭатә ҭыԥқәа 152 алхырҭатә ҭыԥ хадақәа 35 рҟны.

  Иара убас алхырҭатә ҭыԥқза аартуп Москва, Сҭамбыл, Черкесск.

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:38 23.08.2019
  17:38 23.08.2019

  Аҟәатәи ашкол абылра

  Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы аҭел иасны адырра ҟаҵан аԥшьаша, ашьыжь асааҭ 6:40 рзы. Аҭыԥ аҿы аус руеит шәҩык инарзынаԥшуа амцарцәаҩцәеи жәаба инареиҳаны атехникеи. Ашкол аҟны аҵара рҵоит 1250-ҩык аҵаҩцәа.

 • Абхазская стена
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:28 23.08.2019
  17:28 23.08.2019

  Аԥсуа баагәара аҭҵаара

  Аԥсуа баагәара аҭҵааразы аекспедициатә усурақәа хыркәшахоит 2020 шықәса рзы.

  Аԥсуа Баагәара ду аҭҵаара мҩаԥысуеит афонд "Амшра" ацхыраарала. Амаҵзура Sputnik официалтә информациатә партниоруп.

  Аԥсуа баагәара (Кьылашәыртәи) аура 160 километра иҟоуп. Аргылара иалагоит Кьылашәыр аӡиас ахыҵхырҭаҟны, инаӡоит Игры аӡиас аҟынӡа.

 • Аҟәатәи аҳаирбаӷәаза
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:29 21.08.2019
  15:29 21.08.2019

  Аҟәатәи аҳаирбаӷәаза

  Аҟәатәи аҳаирбаӷәаза ргылан 1960-тәи ашықәсқәа рзы. Иара 18 километра Аҟәа инацәхыкны иҟоуп, Бабышьра аҳаблаҿы. 1990-тәи ашықәсқәа рҟынӡа арантәи аҳаирпланқәа ԥыруан СССР ақалақьқәа жәпакы рахь. Аԥхынразы уахыки-ҽнаки рыла имҩаныргон хә-нызқьҩык рҟынӡа апассаџьырцәа, аӡынра - зықьҩык рҟынӡа.

  Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан аҳаирбаӷәаза аԥхасҭа ду аиуит. Уи акәша-мыкәша аминақәа шьҭаҵан. 1993 шықәса рзы иадыркит. 2000 шықәса рзы ахыбреи абаӷәаза аҵакыреи аминақәа рҟынтәи идрыцқьеит.

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:59 15.07.2019
  10:59 15.07.2019

  Вышински иус

  Вышински даанкылан Киев, лаҵара 15 2018 шықәса рзы. Ажурналист аҳәынҭқарра аԥсахра мҩаԥигоит ҳәа ахара идырҵоит. Абри ахәҭаҷ ала иазыԥхьагәаҭоуп 15 шықәса рҟынӡа ҭакрала ахгара.

 • алхрақәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:32 03.07.2019
  11:32 03.07.2019

  Аԥсны ахада иалхрақәа

  Аԥсны ахада иалхрақәа мҩаԥысраны иҟоуп нанҳәа 26 2019 шықәса рзы.

  Ареспублика иахьаҵанакуа алхрақәа рымш аҽны аус рулоит 152 алхырҭатә ҭыԥ. Аԥсны ахадас дҟалар илшоит Аԥсны атәылауаҩ, милаҭла иаԥсыуоу, аҳәынҭқарратә бызшәа цқьаны издыруа, қәрала 35 шықәса иреиҵам, аха 65 шықәса иреиҳам, алхратә зин змоу, аҵыхәтәантәи ахәышықәса иааиԥмырҟьаӡакәа Аԥсны инхо.

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:52 31.05.2019
  10:52 31.05.2019

  ConIFA- 2019

  ConIFA аверсиала Европа ашьапылампыл азы ачемпионат аадыртуеит рашәара 1 азы ареспублика Арцах (Ашьха Ҟарабах – аред.), афинал мҩаԥгахоит Степанакерт рашәара 9 рзы.

 • Аԥсны апрокуратура
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:00 21.05.2019
  16:00 21.05.2019

  Аԥсны апрокуратура хада Аслан Бжьаниа иԥеи иԥшәмаԥҳәыси рҿахәы рҿырхраны иҟоуп

  Абар ҩымшуп атәыла аоппозициатә мчқәа Апарламент аҿаԥхьа еизаны акциа мҩаԥыргоижьҭеи.

  61
 • Отдых в Абхазии
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:26 21.05.2019
  15:26 21.05.2019

  Атуристцәа Аԥсныҟа аара мап ацәыркуеит иҟоу ахҭысқәа ирхырҟьаны

  Лаҵара 20 рзы аоппозициа ахаҭарнакцәа атәыла ахада иалхра аҿҳәара инахазарц иҟарҵаз аҳәара Апарламент мап анацәнакы ҿҳәарадатәи акциа иалагеит.

  39
 • Рауль Ҳаџьымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:32 21.05.2019
  14:32 21.05.2019

  Рауль Ҳаџьымба Аԥсны ажәлар рахь ааԥхьара ҟаиҵеит атәылаҿ имҩаԥысуа ахҭысқәа инарымаданы

  Лаҵара 20 рзы Аԥсны Апарламент ахыбра аҿаԥхьа еизеит аоппозициаа рхаҭарнакцәа атәыла ахада иалхрақәа рыҿҳәара ҭагалан ахь инахарц.

  59
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 23:40 20.05.2019
  23:40 20.05.2019

  Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа рыҿҳәара анахаразы акциа

  Лаҵара 20 рзы аоппозициатә мчрақәа Реидгыла Аԥсны апарламент аҿаԥхьа амитинг мҩаԥыргоит алхрақәа ҭагалан ахь риагара азҵаара инадҳәаланы.

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:01 26.02.2019
  19:01 26.02.2019

  "Ты супер!" ахԥатәи асезон хацыркхоит

  Кремльтәи асценаҿы, хәажәкыра 5 рзы имҩаԥысраны иҟоуп агәыҳалалратә гала-концерт. Аконцерт иалахәхоит уаанӡатәи асезонқәеи асезон ҿыци рлахәылацәа.

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:15 20.02.2019
  18:15 20.02.2019

  Аԥсны афымцалашара арцәара

  Жәабран 20 инаркны Аԥсны иахьаҵанкуа афымцалашара дырцәо иалагеит есыҽны асааҭ 11:00 инаркны 14:00 рҟынӡа, ЕгрыГЕС иҭоу аӡы амаҷхара иахҟьаны зынӡа аусура иаанымгыларц.

 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:26 18.02.2019
  13:26 18.02.2019

  Адунеи аҟны еиҳа иԥшӡоу адгьылбжьахақәа рыхьӡ ҳәоуп

  Амшын ма аокеан аӡыцқьа аԥшаҳәаҿыҵәҟьа заамҭа ахгара бзиа избо рҭахрақәа ирықәшәо еидкылоуп адунеи аҿы реиҳа иԥшӡоу адгьылбжьахақәа рыхьыӡқәа.

  56
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:50 28.01.2019
  13:50 28.01.2019

  Венесуела имҩаԥысуа аиҿагыларақәа

  Венесуела аҿагыларатә массатә акциақәа ирылагеит ажьырныҳәа 21 рзы. Гуаидо атәылаа аамҭалатәи ахадас ҳәа ихы рылеиҳәеит. Урыстәыла Мадуро Венесуела азакәантә хада ҳәа дырԥхьаӡоит. Аҿагыларатә акциақәа цонаҵы ирбаандаҩуп 791-ҩык ауаа, иҭахахьеит 29-ҩык.

   

 • Рауль Хаджимба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 25.12.2018
  14:23 25.12.2018

  2018 шықәса аихшьаалазы Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Рауль Ҳаџьымба ипресс-конференциа

  Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада есышықәсатәи ипресс-конференциа мҩаԥысит аҩаша, ԥхынҷкәын 25 рзы.

 • IX Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:17 12.10.2018
  12:17 12.10.2018
 • Геннадий Гагулия
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:27 12.09.2018
  12:27 12.09.2018

  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара

  Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иԥсҭазаара далҵит 71 шықәса дшырҭагылаз, цәыббрамза 8, 22 сааҭи 40 минуҭи рзы Мысратәи абжьаларҭа анахыс амҩаду аҿы иҟалаз амашәыр иахҟьаны. Геннади Гагәылиа Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба дызхагылаз аԥсуа делегациа дахәҭакны Шьамтәыла официалла даҭааны дыҟан. Амҩатә машәыр ҟалеит  аиҳабыра рмашьынақәа еишьҭагыланы Шәачатәи аҳаирбаӷәазантә Аҟәаҟа ишаауаз.